ข่าวสารและสาระน่ารู้
NEWS & KNOWLEDGE
SurgeGuard
SurgeGuard "Hybrid Surge Protector "      รู้จักกับ ระบบ Hybrid Surge Protector... Hybrid Surge Protector คือระบบลดทอนป้องกันไฟกระโชกแบบ 2 ชั้น ที่ออกแบบพิเศษมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด การป้องกันชั้นที่ 1 ป้องกันไฟกระโชกชั่วขณะ  ตอบสนองไฟกระโชกที่ 8/20 µs 8 KA น้อ...
30 มีนาคม 2561 : ได้รับใบอนุญาต มอก.2432-2555 : เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย(ชุดสายพ่วง)
บริษัท เซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ในการป้องกันปัญหาทางไฟฟ้า  ได้รับใบอนุญาต สำหรับ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไป ที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน :ชุดสายพ่วงตาม มอก.2432-2555 ภายใต้ เครื่องหมายการค้า SaveTronics  แ...
แจ้งประกาศ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตาม มาตรฐาน มอก.2432-2555 ณ 30 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
บริษัทเซฟทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด ขอแจ้งรายการผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นตามมาตรฐาน มอก.2432-2555 : ชุดสายพ่วง เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไป ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ตามมาต...
การทำหลักดินอย่างถูกวิธี และความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า
ด้วยความปรารถดี ของโครงการความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า    > กรมโรงงานอุตสาหกรรม    > มหาวิทยาลัยวิทยาลัย เทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี...