Visitor Number : 81577
 
ระบบสายดิน ( กราวน์ )

การต่อสายดิน หมายถึง การต่อส่วนของระบบไฟฟ้า หรือส่วนที่เป็นโลหะเข้ากับดิน เพื่อให้ส่วนที่ต่อนั้น
มีศักย์ไฟฟ้า เท่ากับดินในการจัดทำระบบการต่อลงดินให้มีประสิทธิภาพ จะเกี่ยวข้องกับ ส่วนประกอบของดิน

ประโยชน์ของการต่อลงดิน
1. ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับบุคคลที่ไปสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยบังเอิญ ถ้าหาก
    ส่วนนั้นมีแรงดัน ไฟฟ้าเนื่องจากมีกระแสรั่วไหล หรือการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า
2. ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับอุปกรณ์ หรือระบบไฟฟ้าเมื่อมีกระแสลัดวงจรลงดิน

ประเภทของการต่อลงดิน
1. การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (System Grounding)
2. การต่อลงดินของอุปกรณ์ (Equipment Grounding)

การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (System Grounding)
เป็นการต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าที่มีกระแสไหลผ่านเช่นจุดศูนย์ (Nuetral) ลงดิน

จุดประสงค์ของการต่อลงดิน
1. จำกัดแรงดันเกินของระบบไฟฟ้าซึ่งอาจเกิดจากฟ้าผ่า, เสีร์จในสายหรือสัมผัสกับสายแรงสูงโดยบังเอิญ
2. ให้ค่าแรงดันเทียบกับดินขณะระบบทำงานปกติมีค่าคงตัว
3. ช่วยให้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินทำงานได้เร็วขึ้นเมื่อเกิดการลัดวงจรลงดิน

การต่อลงดินในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. ระบบที่มีแรงดันต่ำกว่า 50 โวลท์
2. ระบบที่มีแรงดันระหว่าง 50 - 1000 โวลท์
3. ระบบที่มีแรงดัน 1000 โวลท์ขึ้นไป

ขนาดสายดินของระบบ (System grounding conductor)
ให้พิจารณาตามขนาดสายเมน (ทองแดง) เข้าอาคารซึ่งเป็นไปตามกฏของการไฟฟ้าทั้ง กฟน. และ กฟภ.
ดังตาราง

ขนาดใหญ่สุดของสายเมนทองแดง : sq.mm ขนาดเล็กสุดของสายดินทองแดง : sq.mm
ไม่เกิน 35 10
35-50 16
70-95 25
120-185 35
240-300 50
400-500 70
เกิน 500 95
คำแนะนำ สำหรับสายดินขนาด 10 ตร.มม แนะนำให้ติดตั้งในท่ออาจเป็นท่ออโลหะ หรือท่อโลหะหนา , หนาปานกลาง หรือท่อโลหะบาง

การต่อลงดินที่เมนสวิตซ์ (Service Equipment Grounding)
เป็นการต่อโครงโลหะและสายศูนย์ที่เมนสวิตซ์ลงดิน โดยเมนสวิตซ์จะเป็นจุดรวมสายดินซึ่งประกอบด้วย
1. สายดินอุปกรณ์ (Equipment Grounding Conductor)
2. สายที่มีการต่อลงดิน (Grounded Conductor)
3. สายต่อฝากหลัก (Main Bonding Jumper)
4. สายต่อหลักดิน (Grounding Electrode Conductors)

กรณีที่เมนสวิตซ์เป็นแผงคัทเอ๊าท์
ให้ต่อสายดินออกจากสายนิวทรัลด้านไฟเข้า สำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปที่ใช้สายเมนทองแดงขนาดไม่เกิน
35 ตร.มม เดินเข้า แผงคัทเอ๊าท์ ให้ใช้สายดินทองแดงขนาด 10 ตร.มม (สาย THW) ส่วนสายเมนที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ให้เป็นไปตามค่าที่กำหนด ในตารางข้างบน

กรณีที่แผงสวิตซ์เป็นคอนซูมเมอร์ยูนิต (Consumer Unit)
ให้เดินสายนิวทรัลไปพักไว้ที่ขั้วต่อสายดินแล้วจึงเดินสายจากขั้วต่อสายดินอีกเส้นหนึ่ง ไปยังขั้ว N ของ
เมนเบรคเกอร์ส่วนสาย ที่ต่อกับหลักดิน (ground rod)ให้เดินไปเชื่อมต่อกับสายนิวทรัลที่ขั้วต่อหลักดิน

หมายเหตุ
ทั้ง 2 กรณีให้ใช้หลักดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว ความยาว 2.40 เมตร ตอกลงไปในดิน (มีความชื้นและดินแน่นพอควร) โดยการขุดหลุมกว้างประมาณ 30 เซนติเมตร ลึก 30เซนติเมตรเอาหลักดินตอกลงไปให้ปลายด้านบนอยู่สูงจากก้นหลุม ประมาณ 15 เซนติเมตร แล้วต่อสายเข้ากับหลักดินโดยการใช้แคล้มป์รูปหัวใจ (Ground Clamp) ขันให้แน่น แล้วจึงใช ดินกลบหลุมให้เรียบร้อย